หน้าหลัก  ข่าวสารประชาสัมพันธ์  บริการประชาชน  ข้อมูลหน่วยงาน  กฏหมาย/พรบ.  ติดต่อหน่้วยงาน  ผังเว็บไซต์
[ Sign in ]  
ข้อมูลงานวิจัย
คำค้น ข้อความ ชื่อ ฯลฯ

สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ(ปส.)
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ(พว.)
สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ(มว.)
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย(วว.)
กรมวิทยาศาสตร์บริการ(วศ.)
ศูนย์ปฏิบัตการวิจัยเครื่องกำเนิดแสงซินโครตรอนแห่งชาติ(ศซ.)
สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(สทอภ.)
องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ(อพ.)
สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ(นว.)
สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(ดร.)
สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(สทน.)
สำนักงานปลัดกระทรวง(สป.)
สำนักงานรัฐมนตรี(สร.)
เลือกทั้งหมด ยกเลิกทั้งหมด
No.
ชื่อเจ้าของงานวิจัย
ชื่องานวิจัย
กรม
1
ผศ.ดร.วิสิษฐ์ แววสูงเนิน  
การศึกษาโครงสร้างนาโนระดับอะตอมของพอลิเมอร์
สป.
2
  
การวิจัยการป้องกันเชื้อราในผลิตภัณฑ์หัตถกรรมประดิษฐ์จากเส้นใยพืช
วว.
3
นายสุทธิเจตน์ จันทรศิริ  
โครงการย่อยที่ 3 ระบบบำบัดน้ำเสียแบบบึงประดิษฐ์สำหรับอุตสาหกรรมเกษตร
วว.
4
นายยอดชาย ช่วยเงิน Mr.Bryan L.Stuart นายวิเชษฐ์ นายศักดิ์สิทธิ์ ซิ้มเจริญ นายวิทยา วีระสัมพันธ์ นายเอิบ เชิงสะอาด นายถาวรศักดิ์ วงศ์ประเสริฐ นายเทอดไท กีฏามระ นายชำนิ สายสุทธิวงศ์ Mr.Robert F. Inger Mr.Horold K.Voris  
ความผันแปรทางพัธุกรรมของกบในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย
อพ.
5
นางพรทิพย์ อังคปรีชาเศรษฐ์ นายนิเวช นาดี (ระยะ 1) นายสำเภา ภัทรเกษวิทย์ (ระยะ 2)  
การศึกษาความเป็นไปได้ในการเพิ่มผลผลิตเห็ดโคนในพื้นที่ป่าสะแกราช (ระยะที่ 1)
วว.
6
นายกวี กิตติวรเชฎฐ์  
โครงการฝึกอบรมประสบการณ์วิชาชีพครู สาขาการศึกษาสายวิทยาศาสตร์โรงเรียนชนบท
พว.
7
นาย จิติ หนูแก้ว / ผศ. สุวรรณ คูสำราญ/ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วิชาญ เตชิตธีระ/ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วิษณุ เพชรภา/ นางสาว ทุติยาภรณ์ ทิวาวงศ์/ นาย สากล ระหงษ์/ นาย เบญจพล ตันฮู้/ นาย วิฑูรย์ ยินดีสุข/ นาย อนุศิษย์ แก้วประจักร์  
การประดิษฐ์จอแสดงผลแบบบางไดโอดเปล่งแสงสารอินทรีย์โครงสร้างบ่อควอนตัม
พว.
8
นาย สุธิชัย ชัยสิทธิ์ศักดิ์ / นาย จิติ หนูแก้ว/ นาย พิษณุนาถ จิวสิทธิประไพ/ นาย ณธวรรษ กสิกรรุ่งโรจน์/ นาย อดิสร เตือนตรานนท์  
การประดิษฐ์ก๊าซเซ็นเซอร์ โดยใช้คาร์บอนนาโนทิวบ์
พว.
9
นาย ศวิต กาสุริยะ / นาย วิรัช ศรเลิศล้ำวาณิช/ นางสาว ภัชริกา คชสำโรง/ นาย รชฎ ทองประเสริฐ/ นาย ษุภณัฏฐ์ กนกพารา/ นางสาว สินาภรณ์ สืบวิสัย  
โครงการวิจัยและพัฒนาระบบรู้จำเสียงพูดภาษาไทย
พว.
10
นาย ศวิต กาสุริยะ / นาย มนตรี กาญจนะเดชะ/ นางสาว วิรงรอง เทศประสิทธิ์/ นางสาว ภัชริกา คชสำโรง/ นาย ชัชวาลย์ หาญสกุลบรรเทิง/ นาย ษุภณัฏฐ์ กนกพารา/ นาย ณัฐนันท์ ทัดพิทักษ์กุล/ นางสาว รุ่งกานต์ ศิริเจริญไชย  
โครงการวิจัยและพัฒนาการติดต่อระหว่างมนุษย์กับคอมพิวเตอร์ด้วยเสียง
พว.
11
นาย ถนัด เหลืองนฤทัย / นาย อมเรศ แก้วปัญญา/ นาย พันธ์ศักดิ์ ศิริรัชตพงษ์/ นาย ต่อพงศ์ โรจนฤทธิ์พิเชษฐ์  
อิเล็กทรอนิกส์ยานยนต์
พว.
12
/ นาย ชำนาญ ปัญญาใส/ นาย ยุทธนา เจวจินดา/ นาย เจนวิทย์ ศรีหารักษา/ นาย วัชรากร หนูทอง/ นาย ปรินันท์ วรรณสว่าง/ นาย พศิน อิศรเสนา / นางสาว จันทิรา เจือกโว้น/ นาย นิรันดร์ นิเวศน์ไชยยันตร์/ นางสาว อภิรดี ยอดเทียน/ นางสาว ฉัฐศศิ วงศ์สินธนกิจ/ นาย ธีรเชษฐ์ สู  
โครงการศูนย์พัฒนาธุรกิจออกแบบวงจรรวม
พว.
13
นาย รอยล จิตรดอน  
การประดิษฐ์ส่วนชุดคำสั่งของการคำนวณชั้นยอดสำหรับไมโครคอมพิวเตอร์ระดับชั้นยอด
พว.
14
นางสาว วรนุช เกิดสินธ์ชัย  
การพัฒนาเครื่องช่วยพัฒนาระบบผู้เชี่ยวชาญปัญญาประดิษฐ์
พว.
15
นางสาว วรนุช เกิดสินธ์ชัย  
การพัฒนาเครื่องช่วยพัฒนาระบบผู้เชี่ยวชาญปัญญาประดิษฐ์
พว.
16
นาย สมศักดิ์ เชียร์ศิริกุล  
การพัฒนาสิ่งประดิษฐ์สารกึ่งตัวนำชนิดฟิล์มบางเพชรด้วยวิธี MPCVD
พว.
17
นาย รชฎ ทองประเสริฐ / นาย วิรัช ศรเลิศล้ำวาณิช/ นางสาว วิรงรอง เทศประสิทธิ์/ นางสาว ภัชริกา คชสำโรง/ นาย ชัชวาลย์ หาญสกุลบรรเทิง/ นาย ศวิต กาสุริยะ/ นาย ษุภณัฏฐ์ กนกพารา/ นางสาว สินาภรณ์ สืบวิสัย  
โครงการวิจัยและพัฒนาฐานข้อมูลเสียงภาษาไทย
พว.
18
นาง จุฬารัตน์ ตันประเสริฐ / นาย นพดล คีรีเพ็ชร/ นาย เจริญ เจริญจิต/ นาย บดินทร์ แสงอรุณ/ นางสาว ลัดดา สาระเดช/ นางสาว อนรรฆนีติ์ งามอุษาวรรณ/ นางสาว สุธิดา กุลวัฒนาภรณ์/ นางสาว ปารุสก์ บุญพร/ นางสาว จุฑารัตน์ มณีวัฒนาพฤกษ์/ นาย นรเศรษฐ์ จันทสูตร  
วิจัยและพัฒนาระบบคลังข้อมูล
พว.
19
อุทัย มีคำ  
การศึกษาเบื้องต้นเพื่อการประดิษฐ์จักรยานแข่งจากวัสดุพอลิเมอร์เชิงประกอบ
พว.
20
ขจร อินวงษ์ / นิพันธ์ ศิริศักดิ์ / พนาฤทธิ์ เศรษฐ์กุล  
การตรวจสอบวัสดุด้วยอนุภาคแม่เหล็ก
พว.
21
ศุภกนก ทองใหญ่ / พิเชษฐ์ โรจนพิทยากร / เข็มชัย เหมะจันทร  
โครงสร้างและสมบัติพอลิเมอร์ผสมที่มีการแยกเฟส
พว.
22
ปรีชา เล่าชู / กัมปนาท แหลมพูลทรัพย์ / วีระ กาหลง / มรกต นนทโส / ศักดา ธรรมวิทวัส / ดรุณี พลขนิษฐ์ / สืบศักดิ์ ศลโกสุม  
การประยุกต์เทคนิคทางธรณีฟิสิกส์ในการพัฒนาการสำรวจและการผลิตบอลเคลย์
พว.
23
ปัญญา ศรีจันทร์ / สุรเชษฐ์ ชุติมา  
การใช้คอมพิวเตอร์ช่วยในการผลิตชิ้นส่วนงานโลหะ
พว.
24
มานะ ศรียุทธศักดิ์  
การประดิษฐ์ก๊าซเซนเซอร์จากทังสเตนออกไซด์และระบบวัด สำหรับการวัดสารระเหยอินทรีย์
พว.
25
วิสิษฐ์ แววสูงเนิน  
การศึกษาทางเคมีเชิงฟิสิกส์สำหรับโครงสร้าง และสมบัติของวัสดุพอลิเมอร์อิเลคโตรไลท์ที่เป็นของแข็ง
พว.
26
สุดา ศิริกุลวัฒนา  
การประสานและติดตามผลการวิจัยในโครงการประดิษฐ์กรรมเพื่อการพัฒนาชนบท
พว.
27
พิเชษฐ์ ลิ้มสุวรรณ / สมชาย ปัญญาอิ่นแก้ว / สุพัฒน์พงษ์ ดำรงรัตน์  
การวิจัยและพัฒนาการเคลือบฟิล์มบางด้วยวิธี Sputtering
พว.
28
นิกร มังกรทอง / ศรีเพ็ญ ท้าวตา / อัจฉราวรรณ กาศเจริญ / ผ่องศรี มังกรทอง / พิศิษฐ์ สิงห์ใจ  
การฟาบริเคทสารตัวนำยวดยิ่ง YBCO ความหนาแน่นกระแสวิกฤตสูง
พว.
29
วิรุฬห์ เหล่าภัทรเกษม / กิตติ วิเชฏฐะพงษ์ / กิติวรรณ วิปุลากร / กิตติ จิระรัตนโพธิ์ชัย / บรรจง มไหสวริยะ  
การประดิษฐ์คิดค้นต้นแบบโครงตรึงกระดูกนอกกาย
พว.
30
วินิต พัวประดิษฐ์ / เจอดใจ บัวหมื่นไวย / พัญญู พันธ์บูรณะ / วีณา บัลลังก์โพธิ์  
โครงการฝึกอบรมการใช้ชุดคลุมหน้าท้อง และชุดรองซับเก็บน้ำคร่ำและเลือดทางปากช่องคลอดระหว่างการผ่าตัดคลอด สำหรับกรณีมารดาติดเชื้อเอดส์ และกรณี UNIVERSAL PRECAUTION
พว.
31
สมพงศ์ ฉัตราภรณ์ / กิรณันต์ รัตนธรรมพันธ์ / ธำรง เมธาศิริ / ขจรยศ อยู่ดี / พงษ์ ทรงพงษ์  
การประดิษฐ์เซลล์แสงอาทิตย์แบบฟิล์มบาง และการผลิตซิงค์ออกไซด์โด๊ปด้วยอลูมิเนียมชนิดฟิล์มบาง
พว.
32
ธราพงษ์ วิทิตศานต์ / ประดิษฐ์ ปราโมทย์ธนา  
การสกัดสารเรืองแสงจากเกล็ดปลากระพงขาว
พว.
33
นรินทร์ สิริกุลรัตน์ / เชษฐ์ เอี่ยมจิตกุศล / กฤษณ์ ปทุมราช / ชู วิยะกาญจน์ / พิศุทธิ์ ดารารัตน์ / กมลพรรณ เพ็งพัด / สุคนธ์ พานิชพันธ์ / จีระพงษ์ ตันตระกูล / อรวรรณ คำมั่น / นพวัลย์ ลีตะชีวะ / ทวี ตันฆศิริ  
การสร้างกระจกเกรียบ
พว.
34
สุคนธ์ พานิชพันธ์ / ทวี ตันฆศิริ / กอบวุฒิ รุจิจนากุล / สามารถ คงทวีเลิศ  
การประดิษฐ์และสมบัติของแบเรียมติตาเนตเซรามิกส์ ที่ดัดแปลงทางเคมีซึ่งได้จากการเตรียมจากผงแบเรียมติตาเนต ที่ผลิตโดยเทคนิคเดิมและเทคนิคเคมี
พว.
35
สุมิตรา จรสโรจน์กุล / พิศิษฐ์ เกษี / ภาวดี อังค์วัฒนะ / นวดล เหล่าศิริพจน์ / วเรศ วีระสัย / วราคม เนิดน้อย / สุทธิชัย อัสสะบำรุงรัตน์ / สุทิน คูหาเรืองรอง / จารุวัตร เจริญสุข / วีระเชษฐ์ ขันเงิน / สมประสงค์ ศรีชัย  
การพัฒนาเซลล์เชื้อเพลิงแบบออกไซด์ของแข็งเพื่อเป็นเครื่องกำเนิดกระแสไฟฟ้า
พว.
36
วีระชัย แก่นทรัพย์ / สุรเชษฐ์ ชุติมา  
ตู้อบเด็กระบบเทอร์โมอิเล็คทริกฮีทปั๊ม
พว.
37
ปิติ สุคนธสุขกุล / นิติพนธ์ บุญประดิษฐ์  
การศึกษาคุณสมบัติความคงทนของโพลีเมอร์โมดิฟายด์คอนกรีต
พว.
38
สมบุญ สหสิทธิวัฒน์ / ธีระพนธ์ แย้มวงษ์  
การพัฒนาประสิทธิภาพของไดโอดเปล่งแสงจากโพลิเมอร์ และการประดิษฐ์จอแสดงผลแบบ passive matrix จากโพลิเมอร์เปล่งแสง
พว.
39
นุจรินทร์ รามัญกุล / มนตรี ผักกระโทก / วรเชษฐ์ คำปาแฝง / สมศักดิ์ ร่วมกุลกิจ / ชูศักดิ์ ทิฐิศานต์ศิริ / วราวุฒิ เถาลัดดา / เพชราพร นิลวิลัย  
การพัฒนาเทคโนโลยีและเครื่องมือสำหรับการปลูกถ่ายฟิล์มบางซิลิกอนผลึกเดี่ยว
พว.
40
อภิชัย เทอดเทียนวงษ์ / ณัฐพล วงศ์เยาว์ / จตุพร วุฒิกนกกาญจน์ / อนวัช สังข์เพ็ชร / วีระศักดิ์ สุระเรืองชัย / ปานจันทร์ หลงประดิษฐ์ / ธีรยุทธ์ เจนวิทยา / สุภาภรณ์ เทอดเทียนวงษ์ / ยุพดี ฟูประเสริฐ  
การพัฒนาอิเล็กโทรดและอิเล็กโทรไลท์สำหรับเซลล์เชื้อเพลิงแบบเมมเบรนแลกเปลี่ยนโปรตอน
พว.
41
กฤษดา ประภากร / ณัฐพงศ์ พินิจค้า / มาวิน สุประดิษฐ์ ณ อยุธยา / พงษ์ศักดิ์ ถึงสุข / ธนาภรณ์ โกราษฎร์  
การประเมินและเปรียบเทียบข้อบ่งชี้เชิงคุณภาพของผลิตภัณฑ์เหล็กกล้าแผ่น
พว.
42
สิทธิชัย วิโรจนุปถัมภ์ / พิศิษฐ์ สิงห์ใจ / ปนัดดา นิรนาทล้ำพงศ์ / อภิชาติ โสภาแดง / ณรงค์พล เพชรชารี / สุกานดา เจียรศิริสมบูรณ์  
การพัฒนาเทคโนโลยีการพ่นเคลือบด้วยความร้อนเพื่อการประยุกต์ในอุตสาหกรรม
พว.
43
อภิชัย เทอดเทียนวงษ์ / ปานจันทร์ หลงประดิษฐ์ / สุภาภรณ์ เทอดเทียนวงษ์ / จณัญญา อ่อนศรี  
การศึกษาพื้นฐานการเตรียมตัวเร่งปฏิกิริยาอิเล็กโทรดสำหรับเซลล์เชื้อเพลิงแบบเมมเบรนแลกเปลี่ยนโปรตอน
พว.
44
ภาวดี อังค์วัฒนะ / สุมิตรา จรสโรจน์กุล / สุทธิชัย อัสสะบำรุงรัตน์ / จารุวัตร เจริญสุข / วีระเชษฐ์ ขันเงิน / สมประสงค์ ศรีชัย  
การสร้างเซลล์เชื้อเพลิงสำหรับผลิตกำลังไฟฟ้า 50 วัตต์ด้วยเอธานอล
พว.
45
พวงรัตน์ ขจิตวิชยานุกูล / จารุรัตน์ วรนิสรากุล / สุชปา เนตรประดิษฐ์ / จิรภัทร์ อนันต์ภัทรชัย / อภิชน วัชเรนทร์วงศ์  
การพัฒนาต้นแบบกระบวนการโฟโตคะตะไลซิสสำหรับการกำจัดและนำกลับโครเมียมจากน้ำเสียโรงงานอุตสาหกรรม
พว.
46
จินดา เข็มประสิทธิ์ / สันติ แม้นศิริ / ธีระพนธ์ แย้มวงษ์  
การสังเคราะห์และสมบัติทางไดอิเล็กทริกของวัสดุออกไซด์เซรามิกที่มีสภาพยอมไดอิเล็กทริกสูงๆ สำหรับประยุกต์ใช้ทางด้านสิ่งประดิษฐ์อิเล็กโทรนิกส์
พว.
47
ประดิษฐ์ พงศ์ทองคำ  
การปรับปรุงพันธุ์พืชอาหารสัตว์เขตร้อนโดยการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ
พว.
48
สุรเชษฐ์ อุษณกรกุล  
การศึกษาสุขภาพช้างเลี้ยงในประเทศไทย : ค่าโลหิตวิทยาและองค์ประกอบทางเคมีของเลือด
พว.
49
นางกรรณิการ์ สถาปิตานนท์  
: การวิจัยการผลิตน้ำยางเคลือบดอกไม้ประดิษฐ์
วว.

แสดงผลหน้าที่
HOME | About | Contact | News